ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนภูดินแดง อ.วานรนิวาส ต้องการนักศึกษาฝึกสอนวันที่ : 9 ต.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1676

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793