ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตโรงเรียนสังเกตการสอน

ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา รับแบบฟอร์มขออนุญาตโรงเรียน เพื่อเข้าสังเกตการสอนในโรงเรียน เป็นจำนวน 12 วันทำการ หรือ ไม่น้อยกว่า 90 ชม. โดย ให้ส่งแบบฟอร์มไม่เกินวันศุกร์ที่ 23 กันยายน  2554 นี้นะครับ ไม่เช่นนั้น จะไม่อนุญาตให้ออกสังเกตการสอนนะครับวันที่ : 20 ก.ย. 2554
ที่มา : อ. ภัทรดร
อ่าน : 2434

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793