ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นเต็มรูปวันที่ : 7 พ.ค. 2554
ที่มา : อ.ภัทรดร จั้นวันดี
อ่าน : 1612

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793