ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ วันที่ 29 กรกฏาคม 2554 ]
: 575
: 531
: 501
: 462
: 466
: 444
: 424
: 441
: 500
: 442
: 468
: 435
: 471
: 443
: 497
: 466
: 471
: 477
: 484
: 456
: 409
: 436
: 432
: 478
: 511
: 503
: 496
: 450
: 474
: 442

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793