บุคลากร

 
ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

 
 

อาจารย์ภัทรดร  จั้นวันดี
 
   

อาจารย์สุพัตรา  ปสังคโท
 

 
 

อาจารย์นพรักษ์  แกสมาน
 
   

อาจารย์วาทินี  อุดมกัน

 
 

นางสาวจีรวรรณ  วรกาล
 
   

นายบุญเกื้อ   ครุธคำ
 
   

 


วันที่ : 17 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 4500

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793