ติดต่อเรา

             

คณะกรรมการประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชื่อ  -  สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร
ประธานกรรมการ
0897103914
อ. วาทินี  อุดมกัน
กรรมการ
0821879964
อ. นพรักษ์  แกสมาน
กรรมการ
0858970784
อ. ภัทรดร  จั้นวันดี 
กรรมการและเลขานุการ
0899217307 
อ. สุพัตรา  ปสังคโท
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
0895757674
น.ส. จีรวรรณ  วรกาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
0828593276

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793